မျက်နှာဖုံးနှင့်ခြေမျက်နှာဖုံးနှင့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာ